Verhuur

Algemene voorwaarden

Scouting Margraten verhuurt diverse materialen aan externe partijen. Op dit verhuur zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1. Huurprijs

De huurprijs dient geheel betaald te worden op de dag dat de huurperiode eindigt.

2. Waarborgsom

Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder de waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom is twee keer de huurprijs. Deze waarborgsom dient bij aanvang van de huurperiode aan de contactpersoon van de verhuurder betaald te worden.

3. Huurperiode

De exacte data voor verhuur dient de Huurder met de contactpersoon van de stichting te overleggen.

4. Zorgplicht en aansprakelijkheid

Toebehoren die bij de tent horen opbouwen die aan het eind van de huurperiode ontbreken of
beschadigd zijn, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

5. Restitutie waarborgsom

Indien geen schade aan de tent en/of toebehoren is geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom aan het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd.

6. Beperking gebruik gehuurde

Het is de huurder verboden de gehuurde tent geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

7. Regels gebruik tenten

Het is ten strengste verboden te roken of het hebben van een open vuur in de tent.

8. Verzekering

De Stichting bezit een WA-verzekering. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen aan de bezittingen van de Huurder

9. Opbouwen en afbreken

Opbouwen en afbreken van de tent gebeurt in de aanwezigheid van minimaal 1 persoon van de Stichting. De Huurder dient hierbij aanwezig te zijn. Het opbouwen en afbreken binnen een straal van 25 kilometer van de opslagplaats in Margraten wordt niet in rekening gebracht. Bij opbouwen en afbreken buiten deze straal, zal de contactpersoon van de Stichting dit apart in rekening brengen

10. Grondoppervlak

De Huurder dient een nagenoeg vlak grondoppervlak van minimaal 8 x 13 meter ter beschikking te stellen. Bij een kleiner oppervlak is het niet mogelijk de tent juist op te bouwen.

11. Ontbinding

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

12. Slotbepaling

Van deze bepalingen kan alleen worden afgeweken indien een meerderheid van het Scouting Margraten Bestuur dit besluit in een reguliere Scouting Margraten Vergadering (opkomst minimaal 75%). Dit contract dient dan wel minimaal 3 weken voor de verhuurdatum te zijn ingeleverd met als bijlage eventuele opmerkingen die u voor uw huur niet van toepassing denkt te vinden.