Sociale veiligheid binnen Scouting Margraten

We vinden het binnen Scouting Margraten belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Margraten betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Margraten getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden van Scouting Margraten, zowel de jeugdleden als alle volwassenen die lid zijn van de groep. En natuurlijk voor alle ouders / verzorgers van jeugdleden van de groep.

Wanneer ga je naar de vertrouwenspersoon?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en je daarover in vertrouwen wil praten. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld discriminatie, machtsmisbruik, pesten, agressie of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon kan je helpen als je met dit soort gedrag geconfronteerd wordt bij scouting of bij situaties die te maken hebben met scouting.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is iemand die onze scoutinggroep goed kent, maar niet direct betrokken is bij het bestuur of een speltak. De vertrouwenspersoon kan (jeugd)leden, ouders en stafleden helpen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen.

De vertrouwenspersoon luistert naar je, steunt je en denkt met je mee over een oplossing. De oplossing kan worden gezocht in de informele sfeer, maar kan ook een formeel karakter hebben als dat nodig is. In sommige situaties kan je worden doorverwezen.

Vertrouwen en zorgvuldigheid!

Zoals de naam al suggereert, behandelt de vertrouwenspersoon in principe alle informatie vertrouwelijk. Dit houdt in dat zij in principe met niemand praat over jullie gesprek, tenzij jij daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

LET OP: Er zijn situaties waarin geen geheimhouding beloofd kan worden, te denken valt hierbij aan (vermoedelijke) onveilige situaties zoals bijvoorbeeld (kinder)mishandeling. In dat geval zal wel altijd besproken worden met de melder welke stappen er genomen zullen worden en wordt er ook dan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig gehandeld!

Vereisten voor de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om vertrouwenspersoon te mogen worden.

  1. De vertrouwenspersoon onderschrijft de doelstelling, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van Scouting Nederland en is lid van Scouting Nederland.
  2. De vertrouwenspersoon is bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Taken Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft veel verschillende taken, hieronder vindt u de 3 belangrijkste.

  1. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning aan de hulpzoekende.
  2. De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag.
  3. De vertrouwenspersoon evalueert 1x per jaar mondeling met de voorzitter van het groepsbestuur om te concluderen of de registratie laat zien of het om individuele situaties of een trend gaat.

Plek in de organisatie

De vertrouwenspersoon is lid van de groepsraad, maar is geen lid van het bestuur. Dit zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon stemrecht heeft in de groepsraad en spreekrecht heeft in de bestuursvergadering.

Benoeming

De vertrouwenspersoon wordt verkozen door de groepsraad voor een periode van 3 jaar. De vertrouwenspersoon kan maximaal 2 keer herkozen worden tot een maximale duur van 9 jaar.

Vertrouwenspersoon Scouting Margraten

De vertrouwenspersoon van Scouting Margraten is Veronique Mesters, zij is jeugdwerker bij gemeente Gulpen-Wittem en treedt als vertrouwenspersoon op bij verschillende scholen, waaronder: basisschool “Maurice Rose” te Margraten en de Middelbare school “Sophianum” te Gulpen. Veronique is als kind betrokken geweest bij Scouting Margraten en heeft dus verstand van Scoutingsituaties, maar staat tegelijk ver genoeg van Scouting Margraten af om onafhankelijkheid te kunnen bewaren in haar functie.

Scouting Nederland

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl